Παράρτημα διπλώματος

  • Η θεατρική παράσταση: Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική.

  • Μεταπτυχιακό.

  • Στον κύκλο σπουδών που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί: α) πτυχιούχοι του Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ., β) πτυχιούχοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, γ) κατ’ εξαίρεση πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

  • Σκοπός του Π.M.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η καλλιέργεια της θεατρολογικής επιστήμης και της θεατρικής τέχνης με άξονα τη θεατρική παράσταση, και η εξειδίκευση επιστημόνων και καλλιτεχνών του θεάτρου, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της παιδείας και της θεατρικής ζωής του τόπου σε εξειδικευμένα στελέχη.

   To Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα (χειμερινό, εαρινό, χειμερινό επόμενου ακ. έτους) και προσφέρει τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις:


   Θεατρολογική ειδίκευση


   Το πρόγραμμα της Θεατρολογικής ειδίκευσης περιλαμβάνει συνολικά 6 μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα, στο χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο, που ονομάζονται Μεταπτυχιακά Σεμινάρια (ΜΣ). Τα μαθήματα είναι τρίωρα και καλύπτουν 13 εβδομάδες/εξάμηνο. Το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακ. έτους είναι αφιερωμένο στην έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσωπικής έρευνας και να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία. Η έκταση της εργασίας πρέπει να κυμαίνεται από 15000 έως 25000 λέξεις.


   Καλλιτεχνική ειδίκευση


   Το πρόγραμμα της Καλλιτεχνικής ειδίκευσης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες εξαμηνιαίων μαθημάτων στη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου: 2 θεωρητικού χαρακτήρα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια (MΣ), και 4 Σεμινάρια Ειδίκευσης (ΣΕ) εφαρμοσμένου χαρακτήρα. Τα ΜΣ είναι τρίωρα και τα ΣΕ τρίωρα έως πεντάωρα, και καλύπτουν 13 εβδομάδες/εξάμηνο. Το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακ. έτους είναι αφιερωμένο στην έρευνα και πραγματοποίηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διπλωματική εργασία της Καλλιτεχνικής Ειδίκευσης περιλαμβάνει μία καλλιτεχνική παραγωγή, που παρουσιάζεται δημόσια, και μία γραπτή εργασία θεωρητικής και οπτικής τεκμηρίωσης της καλλιτεχνικής παραγωγής. Στη γραπτή εργασία, η οποία έχει έκταση από 6.000 ως 12.000 λέξεις, κατατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο και οι στόχοι της εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα και η μεθοδολογία, η βιβλιογραφία, τα στάδια υλοποίησης και τα αποτελέσματά της. Το τελικό κείμενο κατάθεσης συμπληρώνει οπτικό υλικό από την καλλιτεχνική παραγωγή (φωτογραφίες, βίντεο κτλ).


   Θεατροπαιδαγωγική ειδίκευση


   Το πρόγραμμα της Θεατροπαιδαγωγικής ειδίκευσης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες εξαμηνιαίων μαθημάτων στη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου: 2 θεωρητικού χαρακτήρα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια (MΣ), και 4 Σεμινάρια Ειδίκευσης (ΣΕ) εφαρμοσμένου χαρακτήρα. Τα ΜΣ είναι τρίωρα και τα ΣΕ τρίωρα έως πεντάωρα, και καλύπτουν 13 εβδομάδες/εξάμηνο. Το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακ. έτους είναι αφιερωμένο στην έρευνα και πραγματοποίηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσωπικής έρευνας και να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία. Στην περίπτωση της Θεατροπαιδαγωγικής ειδίκευσης, η εργασία μπορεί να είναι αμιγώς θεωρητική (έκτασης 15000 έως 25000 λέξεων) ή ένας συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής εργασίας.

  • Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 ECTS, ενώ η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Γενικό σύνολο: 90 ECTS.

  • Όλοι οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ του Τμήματος Θεάτρου, ανεξαρτήτως ειδίκευσης, κατέχουν προχωρημένες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Ιστορίας και της Θεωρίας του Θεάτρου, καθώς και στη Μεθοδολογία της θεατρολογικής έρευνας.

   Επιπλέον, ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν παρακολουθήσει, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες:

   • Υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση, κριτική σκέψη, αφηρημένη και συνθετική σκέψη, ικανότητα για αυτόνομη έρευνα, στο πεδίο της Ιστορίας και Θεωρίας του Θεάτρου
   •  Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την καλλιτεχνική εργασία του ηθοποιού και τις ερευνητικές εφαρμογές της: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου.
   • Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την καλλιτεχνική εργασία του σκηνογράφου/ενδυματολόγου και τις ερευνητικές εφαρμογές της: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου.
   • Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την καλλιτεχνική εργασία του σκηνοθέτη και τις ερευνητικές εφαρμογές της: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου.
   • Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με το Θέατρο στην Εκπαίδευση: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος.
  • Ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν παρακολουθήσει, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θεάτρου έχουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες να εργαστούν:

   • Στον τομέα της θεατρολογικής επιστημονικής έρευνας και της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.
   • Στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: ηθοποιοί, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, σκηνοθέτες, σχεδιαστές φωτισμών, δραματολόγοι.
   • Ως εξειδικευμένα στελέχη κρατικών, δημοτικών και ιδιωτικών θεατρικών οργανισμών: εισηγητές δραματολογίου, επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, οργανωτικά στελέχη, υπεύθυνοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ.
  • Δεν απαιτείται επαγγελματική κατοχύρωση για την απασχόληση των αποφοίτων του ΠΜΣ του Τμήματος Θεάτρου.

  • Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.

  • Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) :
   Αριστα : 8,50-10,00
   Λίαν Καλώς : 6,50-8,49
   Καλώς : 6,00-6,49.
   Ανεπιτυχώς: 0-5,99.
   Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.

  • Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι 18 μήνες (90 ECTS). Το διάστημα διαιρείται σε τρεις περιόδους ως εξής: α) Χειμερινό εξάμηνο μαθημάτων (Οκτώβριος – Ιανουάριος) β) Εαρινό εξάμηνο μαθημάτων (Φεβρουάριος – Μάιος) γ) Χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακ. έτους, αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (Οκτώβριος-Ιανουάριος). Ένα πλήρες εξάμηνο ισοδυναμεί με 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

  • Πλήρης φοίτηση.

   

  Επικαιρότητα

  Εξετάσεις μαθημάτων “Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία” & “Σύγχρονες Θεωρίες Κειμένου και Δράματος”

  Τα μαθήματα της κ .Αθανασοπούλου κατόπιν μεγάλης προσέλευσης των φοιτητών θα εξεταστούν γραπτώς: “Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία” γραπτά e learning Δευτέρα 25/1/21, 17:00 – 19:00   “Σύγχρονες Θεωρίες Κειμένου και Δράματος” Τετάρτη 27/1/21 γραπτά e learning 11 ... Διαβάστε περισσότερα

  Εξετάσεις μαθημάτων "Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία" & "Σύγχρονες Θεωρίες Κειμένου και Δράματος"

  Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Από το κείμενο στη θεατρική παράσταση – Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2021

  Οι τελειόφοιτοι/ες και επί πτυχίω φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα “ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ” (Δ. Καγγελάρη) και έκαναν δήλωση εξέτασης στη Γραμματεία προκειμένου να ορκιστούν στο ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα εξεταστούν στο μάθημα με εργασία (ημερομηνία κατάθεσης: 12/2/2 ... Διαβάστε περισσότερα

  Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Από το κείμενο στη θεατρική παράσταση - Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2021

  ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. : Προσπάθεια υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών στην αντιμετώπιση δυσκολιών λόγω Covid -19

  Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Α.Π.Θ., στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας υποστήριξης των φοιτητών και φοιτητριών στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν λόγω του Covid -19, σε συνεργασία με τη EMDR Hellas, διοργανώνει θεραπευτικές παρεμβάσεις EMD ... Διαβάστε περισσότερα

  ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. : Προσπάθεια υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών στην αντιμετώπιση δυσκολιών λόγω Covid -19

  Εξετάσεις για το μάθημα “Το Θέατρο για Παιδιά και για Νέους”

  Οι τελειόφοιτοι/ες και επί πτυχίω φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα “Θέατρο για Παιδιά και για Νέους” (Δ. Καγγελάρη) και έκαναν δήλωση εξέτασης στη Γραμματεία προκειμένου να ορκιστούν στο ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα εξεταστούν στο μάθημα με εργασία (ημερομηνία κατάθεσης: ... Διαβάστε περισσότερα

  Εξετάσεις για το μάθημα "Το Θέατρο για Παιδιά και για Νέους"

  Εξετάσεις στο μάθημα: “Δημιουργική Γραφή Ι”

  Το μάθημα “Δημιουργική Γραφή Ι” (Α. Συμεωνάκη) θα εξεταστεί προφορικά την Τρίτη 9/2/21, 19:30 – 21:30. ... Διαβάστε περισσότερα

  Εξετάσεις στο μάθημα: "Δημιουργική Γραφή Ι"

  ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ – 3λεπτες παρουσιάσεις – 2021

      Για την επιλογή των σπουδαστών/τριών της Κατεύθυνσης Σκηνοθεσίας για το 2021 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παρουσιάσουν ένα σκηνικό γεγονός, διάρκειας 3 έως 5 λεπτών, της απόλυτης επιλογής τους.*   Το 3/5λεπτο, για τα φετινές εξετάσεις, θα παρουσιαστεί live, μέσω της πλατφόρμα ... Διαβάστε περισσότερα

  ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ - 3λεπτες παρουσιάσεις – 2021

  Eξετάσεις στο μάθημα Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  Η εξέταση στο μάθημα «Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής ιδιοκτησίας», με διδάσκουσες την Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Παπαδοπούλου και την Επίκ. Καθηγήτρια Α. Δεσποτίδου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11-2-2021 ώρα 18:00 – 20:00. Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω zoom και οι ερωτήσεις θα είναι multiple choices. Ο ... Διαβάστε περισσότερα

  Eξετάσεις στο μάθημα Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιταλικής γλώσσας Ιανουάριος 2021

  ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΙΤΑΛΙΚΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ zoom, Κάμερα και μικρόφωνο ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 21/1, 22/1 & 25/1. Τηλεδιάσκεψη με προγραμματισμένη συνάντηση. Προεγγραφή μέσω google drive για να ορισθεί η συνάντηση έως τις 20/1/2021 και ώρα 11πμ.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εξετάσεις της ιτ ... Διαβάστε περισσότερα

  Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιταλικής γλώσσας Ιανουάριος 2021

  Πρόγραμμα εξετάσεων γαλλικής γλώσσας

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Οι εξετάσεις του  Α΄ εξαμήνου θα γίνουν το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021, ώρες 12.00-15.00 μέσω της πλατφόρμας skype for business. Δεν θα δώσουν εξετάσεις οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούσαν τα μαθήματα και παρουσίασαν είτε προφορική είτε γραπτή εργασία. ... Διαβάστε περισσότερα

  Πρόγραμμα εξετάσεων γαλλικής γλώσσας

  Υλη εξετάσεων μαθήματος Αγγλικών εξεταστικής περιόδου Ιαν/Φεβ 2021

  Αγγλικά Ι  Από το βιβλίο English for Fine Arts Studies τα κεφάλαια: Unit 1 What is Art? (exercises D and E, pp. 19-20), Unit 3 Drama, Theatre and Performance (text 1, pp. 30-34), Unit 4 Film (p. 42), Unit 13 Performance Spaces (text 1 and text 2, pp. 126-134), Unit 14 Scenography (text 3, pp. 146-1 ... Διαβάστε περισσότερα

  Υλη εξετάσεων μαθήματος Αγγλικών εξεταστικής περιόδου Ιαν/Φεβ 2021

  Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. | Εγνατία 122, 54622 Θεσσαλονίκη | Τ 2310 992 123-25 | F 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

  © 2021 Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. | Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας LineaDesign

  Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.