Παράρτημα διπλώματος

  • Η θεατρική παράσταση: Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική.

  • Μεταπτυχιακό.

  • Στον κύκλο σπουδών που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί: α) πτυχιούχοι του Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ., β) πτυχιούχοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, γ) κατ’ εξαίρεση πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

  • Σκοπός του Π.M.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η καλλιέργεια της θεατρολογικής επιστήμης και της θεατρικής τέχνης με άξονα τη θεατρική παράσταση, και η εξειδίκευση επιστημόνων και καλλιτεχνών του θεάτρου, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της παιδείας και της θεατρικής ζωής του τόπου σε εξειδικευμένα στελέχη.

   To Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα (χειμερινό, εαρινό, χειμερινό επόμενου ακ. έτους) και προσφέρει τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις:


   Θεατρολογική ειδίκευση


   Το πρόγραμμα της Θεατρολογικής ειδίκευσης περιλαμβάνει συνολικά 6 μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα, στο χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο, που ονομάζονται Μεταπτυχιακά Σεμινάρια (ΜΣ). Τα μαθήματα είναι τρίωρα και καλύπτουν 13 εβδομάδες/εξάμηνο. Το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακ. έτους είναι αφιερωμένο στην έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσωπικής έρευνας και να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία. Η έκταση της εργασίας πρέπει να κυμαίνεται από 15000 έως 25000 λέξεις.


   Καλλιτεχνική ειδίκευση


   Το πρόγραμμα της Καλλιτεχνικής ειδίκευσης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες εξαμηνιαίων μαθημάτων στη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου: 2 θεωρητικού χαρακτήρα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια (MΣ), και 4 Σεμινάρια Ειδίκευσης (ΣΕ) εφαρμοσμένου χαρακτήρα. Τα ΜΣ είναι τρίωρα και τα ΣΕ τρίωρα έως πεντάωρα, και καλύπτουν 13 εβδομάδες/εξάμηνο. Το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακ. έτους είναι αφιερωμένο στην έρευνα και πραγματοποίηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διπλωματική εργασία της Καλλιτεχνικής Ειδίκευσης περιλαμβάνει μία καλλιτεχνική παραγωγή, που παρουσιάζεται δημόσια, και μία γραπτή εργασία θεωρητικής και οπτικής τεκμηρίωσης της καλλιτεχνικής παραγωγής. Στη γραπτή εργασία, η οποία έχει έκταση από 6.000 ως 12.000 λέξεις, κατατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο και οι στόχοι της εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα και η μεθοδολογία, η βιβλιογραφία, τα στάδια υλοποίησης και τα αποτελέσματά της. Το τελικό κείμενο κατάθεσης συμπληρώνει οπτικό υλικό από την καλλιτεχνική παραγωγή (φωτογραφίες, βίντεο κτλ).


   Θεατροπαιδαγωγική ειδίκευση


   Το πρόγραμμα της Θεατροπαιδαγωγικής ειδίκευσης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες εξαμηνιαίων μαθημάτων στη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου: 2 θεωρητικού χαρακτήρα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια (MΣ), και 4 Σεμινάρια Ειδίκευσης (ΣΕ) εφαρμοσμένου χαρακτήρα. Τα ΜΣ είναι τρίωρα και τα ΣΕ τρίωρα έως πεντάωρα, και καλύπτουν 13 εβδομάδες/εξάμηνο. Το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακ. έτους είναι αφιερωμένο στην έρευνα και πραγματοποίηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσωπικής έρευνας και να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία. Στην περίπτωση της Θεατροπαιδαγωγικής ειδίκευσης, η εργασία μπορεί να είναι αμιγώς θεωρητική (έκτασης 15000 έως 25000 λέξεων) ή ένας συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής εργασίας.

  • Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 ECTS, ενώ η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Γενικό σύνολο: 90 ECTS.

  • Όλοι οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ του Τμήματος Θεάτρου, ανεξαρτήτως ειδίκευσης, κατέχουν προχωρημένες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Ιστορίας και της Θεωρίας του Θεάτρου, καθώς και στη Μεθοδολογία της θεατρολογικής έρευνας.

   Επιπλέον, ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν παρακολουθήσει, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες:

   • Υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση, κριτική σκέψη, αφηρημένη και συνθετική σκέψη, ικανότητα για αυτόνομη έρευνα, στο πεδίο της Ιστορίας και Θεωρίας του Θεάτρου
   •  Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την καλλιτεχνική εργασία του ηθοποιού και τις ερευνητικές εφαρμογές της: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου.
   • Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την καλλιτεχνική εργασία του σκηνογράφου/ενδυματολόγου και τις ερευνητικές εφαρμογές της: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου.
   • Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την καλλιτεχνική εργασία του σκηνοθέτη και τις ερευνητικές εφαρμογές της: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου.
   • Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με το Θέατρο στην Εκπαίδευση: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος.
  • Ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν παρακολουθήσει, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θεάτρου έχουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες να εργαστούν:

   • Στον τομέα της θεατρολογικής επιστημονικής έρευνας και της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.
   • Στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: ηθοποιοί, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, σκηνοθέτες, σχεδιαστές φωτισμών, δραματολόγοι.
   • Ως εξειδικευμένα στελέχη κρατικών, δημοτικών και ιδιωτικών θεατρικών οργανισμών: εισηγητές δραματολογίου, επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, οργανωτικά στελέχη, υπεύθυνοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ.
  • Δεν απαιτείται επαγγελματική κατοχύρωση για την απασχόληση των αποφοίτων του ΠΜΣ του Τμήματος Θεάτρου.

  • Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.

  • Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) :
   Αριστα : 8,50-10,00
   Λίαν Καλώς : 6,50-8,49
   Καλώς : 6,00-6,49.
   Ανεπιτυχώς: 0-5,99.
   Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.

  • Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι 18 μήνες (90 ECTS). Το διάστημα διαιρείται σε τρεις περιόδους ως εξής: α) Χειμερινό εξάμηνο μαθημάτων (Οκτώβριος – Ιανουάριος) β) Εαρινό εξάμηνο μαθημάτων (Φεβρουάριος – Μάιος) γ) Χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακ. έτους, αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (Οκτώβριος-Ιανουάριος). Ένα πλήρες εξάμηνο ισοδυναμεί με 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

  • Πλήρης φοίτηση.

   

  Επικαιρότητα

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ – Α’ ΤΜΗΜΑ (ΔΕΥΤΕΡΑΣ)

  Το επόμενο μάθημα της «Δραματοποίησης», για τους φοιτητές/τριες του πρώτου τμήματος, θα γίνει την Τρίτη 27/10 στις 5:30μμ. Το μάθημα «Κείμενα Θεωρίας Θεάτρου» θα μεταφερθεί τη Δευτέρα 26/10 στις 2μμ. Η αλλαγή συμβαίνει προκειμένου οι φοιτητές/τριες του μαθήματος της Δραματοποίησης να λάβουν μέρος στ ... Διαβάστε περισσότερα

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - Α' ΤΜΗΜΑ (ΔΕΥΤΕΡΑΣ)

  Πρόγραμμα Μαθήματων Γερμανικών, Α και Γ Εξαμήνου, Διδάσκουσα: Ε. Αλεξιάδου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 Τα μαθήματα των Γερμανικών με διδάσκουσα την κ.Ε.Αλεξιάδου θα γίνονται ως εξής: •       Α εξάμηνο : Πέμπτη ,11.00-14.00 Τα μαθήματα θα γίνονται εξ αποστάσεως (ύστερα από απόφαση της ΓΣ του ΚΔΞΓ της 9/10/2020) Η χρήση του μικροφώνου και της κάμερας κρίνεται ... Διαβάστε περισσότερα

  Πρόγραμμα Μαθήματων Γερμανικών, Α και Γ Εξαμήνου, Διδάσκουσα: Ε. Αλεξιάδου

  Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

  Οι δηλώσεις μαθημάτων ξεκινούν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα διαρκέσουν έως και τις 25 Οκτωβρίου 2020.   Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του Τμήματος: ·         Στους φοιτητές του 1ου έτους τα μαθήματα θα δηλωθούν αυτόματα από τη Γραμματεία. ·         Οι φοιτητές του 2ου, 3ου και 4ου έτους ... Διαβάστε περισσότερα

  Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Οι φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του 2020 καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος info@thea.auth.gr τη σχετική αίτηση (εδώ) από 20 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2020.   Η τελετή ορκωμοσίας λ ... Διαβάστε περισσότερα

  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

  Πρόγραμμα Μαθήματων Ιταλικής Γλώσσας Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

  Το μάθημα της ιταλικής γλώσσας (Α’ εξάμηνο) για τους φοιτητές των παρακάτω τμημάτων θα γίνει εξ αποστάσεως και ασύγχρονα. Υποχρεωτική εγγραφή στο μάθημα στην πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ (link: https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=13802). Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα (διδακτικό ... Διαβάστε περισσότερα

  Πρόγραμμα Μαθήματων Ιταλικής Γλώσσας Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

  Αποτελέσματα Προαπαιτούμενου Υποκριτικής

  Γίνονται δεκτοί στην κατεύθυνση της Υποκριτικής:   Αντωνίου Ελίνα Γαβαλά Ραφαηλία-Γεωργία Δατσιάδου Ιφιγένεια Δραμηλαράκης Εμμανουήλ Ζβίγγου Άννα Ηροδότου Ειρήνη Ιωαννίδου Χρυσούλα Κατοίκου Ευθυμία Κλήμης Οδυσσέας Μπάτζιου Ζωή Μπιλιώνης Γεώργιος-Ζήσης Νίνου Σοφία Ξυνταριανού-Τσιροπινά Μαριάνθη ... Διαβάστε περισσότερα

  Αποτελέσματα Προαπαιτούμενου Υποκριτικής

  Πρόγραμμα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας

  A΄εξάμηνο:    Πέμπτη,  ώρα 18.00 – 20.15 μέσω skype for business https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/NOEZ83M3   Γ΄ εξάμηνο:  Τρίτη, ώρα 18.00 – 20.15 https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/4CR2Y7KD μέσω skype for business   Η διδάσκουσα Γκίνου ... Διαβάστε περισσότερα

  Πρόγραμμα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας

  Ωρολόγιο πρόγραμμα: επικαιροποίηση

  Έχουν γίνει μικρές αλλαγές στα μαθήματα της κ. Καρακώστα και της κ. Παπαγεωργίου. Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab ... Διαβάστε περισσότερα

  Ωρολόγιο πρόγραμμα: επικαιροποίηση

  Για τα μαθήματα Αγγλικά Ι και ΙΙΙ

    Η έναρξη του μαθήματος Αγγλικά Ι  του A΄εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16/10 στις 6 μμ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το μάθημα θα γίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο: Topic: English for Theatre & Drama I Join Zoom Meeting https://authgr.zoom.us/j/96510572642?pwd=aGlsdFYxLzJCKzB ... Διαβάστε περισσότερα

  Για τα μαθήματα Αγγλικά Ι και ΙΙΙ

  Σύνδεση στο elearning για τους πρωτοετείς

  Ενημερώνουμε τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες που ΔΕ διαθέτουν ακόμη ιδρυματικό λογαριασμό ότι μπορούν να πραγματοποιούν είσοδο στο elearning.auth.gr ως επισκέπτες, ώστε να βλέπουν το περιεχόμενο όποιων μαθημάτων επιτρέπουν την πρόσβαση επισκέπτη. Οδηγίες για να συνδεθείτε στο elearning με πρόσβασ ... Διαβάστε περισσότερα

  Σύνδεση στο elearning για τους πρωτοετείς

  Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. | Εγνατία 122, 54622 Θεσσαλονίκη | Τ 2310 992 123-25 | F 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

  © 2020 Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. | Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας LineaDesign

  Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.