Παράρτημα διπλώματος

  • Η θεατρική παράσταση: Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική.

  • Μεταπτυχιακό.

  • Στον κύκλο σπουδών που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί: α) πτυχιούχοι του Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ., β) πτυχιούχοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, γ) κατ’ εξαίρεση πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

  • Σκοπός του Π.M.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η καλλιέργεια της θεατρολογικής επιστήμης και της θεατρικής τέχνης με άξονα τη θεατρική παράσταση, και η εξειδίκευση επιστημόνων και καλλιτεχνών του θεάτρου, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της παιδείας και της θεατρικής ζωής του τόπου σε εξειδικευμένα στελέχη.

   To Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα (χειμερινό, εαρινό, χειμερινό επόμενου ακ. έτους) και προσφέρει τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις:


   Θεατρολογική ειδίκευση


   Το πρόγραμμα της Θεατρολογικής ειδίκευσης περιλαμβάνει συνολικά 6 μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα, στο χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο, που ονομάζονται Μεταπτυχιακά Σεμινάρια (ΜΣ). Τα μαθήματα είναι τρίωρα και καλύπτουν 13 εβδομάδες/εξάμηνο. Το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακ. έτους είναι αφιερωμένο στην έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσωπικής έρευνας και να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία. Η έκταση της εργασίας πρέπει να κυμαίνεται από 15000 έως 25000 λέξεις.


   Καλλιτεχνική ειδίκευση


   Το πρόγραμμα της Καλλιτεχνικής ειδίκευσης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες εξαμηνιαίων μαθημάτων στη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου: 2 θεωρητικού χαρακτήρα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια (MΣ), και 4 Σεμινάρια Ειδίκευσης (ΣΕ) εφαρμοσμένου χαρακτήρα. Τα ΜΣ είναι τρίωρα και τα ΣΕ τρίωρα έως πεντάωρα, και καλύπτουν 13 εβδομάδες/εξάμηνο. Το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακ. έτους είναι αφιερωμένο στην έρευνα και πραγματοποίηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διπλωματική εργασία της Καλλιτεχνικής Ειδίκευσης περιλαμβάνει μία καλλιτεχνική παραγωγή, που παρουσιάζεται δημόσια, και μία γραπτή εργασία θεωρητικής και οπτικής τεκμηρίωσης της καλλιτεχνικής παραγωγής. Στη γραπτή εργασία, η οποία έχει έκταση από 6.000 ως 12.000 λέξεις, κατατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο και οι στόχοι της εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα και η μεθοδολογία, η βιβλιογραφία, τα στάδια υλοποίησης και τα αποτελέσματά της. Το τελικό κείμενο κατάθεσης συμπληρώνει οπτικό υλικό από την καλλιτεχνική παραγωγή (φωτογραφίες, βίντεο κτλ).


   Θεατροπαιδαγωγική ειδίκευση


   Το πρόγραμμα της Θεατροπαιδαγωγικής ειδίκευσης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες εξαμηνιαίων μαθημάτων στη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου: 2 θεωρητικού χαρακτήρα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια (MΣ), και 4 Σεμινάρια Ειδίκευσης (ΣΕ) εφαρμοσμένου χαρακτήρα. Τα ΜΣ είναι τρίωρα και τα ΣΕ τρίωρα έως πεντάωρα, και καλύπτουν 13 εβδομάδες/εξάμηνο. Το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακ. έτους είναι αφιερωμένο στην έρευνα και πραγματοποίηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσωπικής έρευνας και να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία. Στην περίπτωση της Θεατροπαιδαγωγικής ειδίκευσης, η εργασία μπορεί να είναι αμιγώς θεωρητική (έκτασης 15000 έως 25000 λέξεων) ή ένας συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής εργασίας.

  • Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 ECTS, ενώ η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Γενικό σύνολο: 90 ECTS.

  • Όλοι οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ του Τμήματος Θεάτρου, ανεξαρτήτως ειδίκευσης, κατέχουν προχωρημένες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Ιστορίας και της Θεωρίας του Θεάτρου, καθώς και στη Μεθοδολογία της θεατρολογικής έρευνας.

   Επιπλέον, ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν παρακολουθήσει, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες:

   • Υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση, κριτική σκέψη, αφηρημένη και συνθετική σκέψη, ικανότητα για αυτόνομη έρευνα, στο πεδίο της Ιστορίας και Θεωρίας του Θεάτρου
   •  Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την καλλιτεχνική εργασία του ηθοποιού και τις ερευνητικές εφαρμογές της: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου.
   • Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την καλλιτεχνική εργασία του σκηνογράφου/ενδυματολόγου και τις ερευνητικές εφαρμογές της: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου.
   • Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την καλλιτεχνική εργασία του σκηνοθέτη και τις ερευνητικές εφαρμογές της: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου.
   • Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με το Θέατρο στην Εκπαίδευση: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος.
  • Ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν παρακολουθήσει, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θεάτρου έχουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες να εργαστούν:

   • Στον τομέα της θεατρολογικής επιστημονικής έρευνας και της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.
   • Στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: ηθοποιοί, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, σκηνοθέτες, σχεδιαστές φωτισμών, δραματολόγοι.
   • Ως εξειδικευμένα στελέχη κρατικών, δημοτικών και ιδιωτικών θεατρικών οργανισμών: εισηγητές δραματολογίου, επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, οργανωτικά στελέχη, υπεύθυνοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ.
  • Δεν απαιτείται επαγγελματική κατοχύρωση για την απασχόληση των αποφοίτων του ΠΜΣ του Τμήματος Θεάτρου.

  • Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.

  • Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) :
   Αριστα : 8,50-10,00
   Λίαν Καλώς : 6,50-8,49
   Καλώς : 6,00-6,49.
   Ανεπιτυχώς: 0-5,99.
   Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.

  • Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι 18 μήνες (90 ECTS). Το διάστημα διαιρείται σε τρεις περιόδους ως εξής: α) Χειμερινό εξάμηνο μαθημάτων (Οκτώβριος – Ιανουάριος) β) Εαρινό εξάμηνο μαθημάτων (Φεβρουάριος – Μάιος) γ) Χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακ. έτους, αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (Οκτώβριος-Ιανουάριος). Ένα πλήρες εξάμηνο ισοδυναμεί με 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

  • Πλήρης φοίτηση.

   

  Επικαιρότητα

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

    Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 91086/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ες και υποψήφιες/ους διδακτόρισσες/ες στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδη ... Διαβάστε περισσότερα

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

  Μπορείτε να δείτε εδώ το έγγραφο της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ   ... Διαβάστε περισσότερα

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

  Για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021

    Η πρόσφατη νομοθεσία (Απόφαση αριθμ. 20877/Ζ1/ΦΕΚ 24/2/2021, τχ. Β΄, αρ. φ. 722) ορίζει ότι το διδακτικό έργο στα ΑΕΙ «πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) καθ’ όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κ ... Διαβάστε περισσότερα

  Για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021

  Μετατάξεις εκπαιδευτικών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης

  Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη σε θέση ΕΕΠ εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση εδώ. ... Διαβάστε περισσότερα

  Μετατάξεις εκπαιδευτικών Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης

  Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

  Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτ ... Διαβάστε περισσότερα

  Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Ανακοινώνεται το άνοιγμα της εκ νέου, της υποβολής των δηλώσεων μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2020-2021 από σήμερα έως και τη Δευτέρα 29/3/2021, προς ενημέρωσή σας . ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι δηλώσεις στο μάθημα ΨΥ-632 “Ταυτότητες Φύλου στην οικογένεια και το σχολείο” από το Τμήμα Ψυχολογίας έχου ... Διαβάστε περισσότερα

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ 2020-21

  Στην κατεύθυνση Σκηνοθεσίας για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-21 εισάγονται οι παρακάτω (με αλφαβητική σειρά)   ΚΡΙΣΙΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΥΡΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΖΗΣΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΕΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ... Διαβάστε περισσότερα

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ 2020-21

  European Festival for Young Stage Directors

  Το Fast Forward – Europäisches Festival für junge Regie/European Festival for Young Stage Directors του Κρατικού θεάτρου της Δρέσδης θα διεξαχθεί φέτος από 11 έως 14 Νοεμβρίου 2021. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συμμετοχής. Για ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε απε ... Διαβάστε περισσότερα

  European Festival for Young Stage Directors

  Ανακοίνωση Πρόσκλησης Χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από έσοδα του κληροδοτήματος Δημ Τσιαμακοπούλου

  Ανακοίνωση Πρόσκλησης Χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από έσοδα του κληροδοτήματος Δημ Τσιαμακοπούλου εδώ ... Διαβάστε περισσότερα

  Ανακοίνωση Πρόσκλησης Χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από έσοδα του κληροδοτήματος Δημ Τσιαμακοπούλου

  Ανακοίνωση Πρόσκλησης Χορήγησης δέκα (10) υποτροφιών κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

  Ανακοίνωση Πρόσκλησης Χορήγησης δέκα (10) υποτροφιών κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα  εδώ ... Διαβάστε περισσότερα

  Ανακοίνωση Πρόσκλησης Χορήγησης δέκα (10) υποτροφιών κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

  Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. | Εγνατία 122, 54622 Θεσσαλονίκη | Τ 2310 992 123-25 | F 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

  © 2021 Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. | Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας LineaDesign

  Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.