ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ και κατόχους πτυχίων Δραματικών Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο (Ν. 4186/13 αρθ. 57, και ΦΕΚ 3185/16-12-2013), το ποσοστό των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και πτυχιούχων Δραματικών Σχολών υπερδιετούς φοίτησης ορίζεται σε ποσοστό 12%  επί των εισακτέων.

H προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Θέατρου του Α.Π.Θ. είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021.

Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

β. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@thea.auth.gr, σε μορφή pdf.

Οι επιτυχόντες θα κληθούν να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή επιπροσθέτως με το Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

 

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki