Επικαιρότητα

Αναπληρώσεις του μαθήματος Υποκριτική IV (διδάσκων Γ. Μόσχος)

Τα μαθήματα που χάθηκαν (συνολικά 12 ώρες) λόγω των αργιών του πανεπιστημίου την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017, οι αναπληρώσεις θα γίνουν ως εξής:.

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου από 17.00 έως 20.00 (3 ώρες), Πέμπτη 18 Ιανουαρίου από 16.00 έως 20.30 (4,5 ώρες), Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 από 10.00 έως 14.30 (4,5 ώρες). Συνολικά θα αναπληρωθούν και οι 12 ώρες διδασκαλίας που χάθηκαν.

Επίσης  θα γίνει ανοικτή παρουσίαση της εργασίας των φοιτητών πάνω στο έργο του Κάρλο Γκολντόνι «Το καινούργιο σπίτι» την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα Α2 της Εξαδακτύλου, όπου και πραγματοποιούνται τα μαθήματα.

Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2018

Οι Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη 9-1 έως την Παρασκευή 19-1-2018.

Αίτηση Προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών

Αίτηση Μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

για Προπτυχιακούς/-ές και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη:α) το άρθρο 54, παρ.2 του Ν.4009/2011,β) την με αρ. 2951/29.11.2017 συνεδρίαση της Συγκλήτου για την έγκριση της από κοινού εισήγησης της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών και της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ, και γ) την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο κονδύλιο θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2018,προκηρύσσει την χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται σε χώρους εκπαίδευσης, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής ή του Τμήματος φοίτησής τους, καθώς και σε μονάδες εκπαίδευσης ή έρευνας (πχ εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες), αλλά όχι σε πρόσωπα.Συνολικά καλύπτεται χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος και Νοέμβριος 2018), ενώ η αντιμισθία ανέρχεται στο ποσό των οκτώ (8) ευρώ ανά ώρα(συμπεριλαμβανομένου και του φόρου κράτησης), με δεκαπέντε (15) ώρες παρουσίας μηνιαίως για τους προπτυχιακούς/-ές και τριάντα (30) ώρες μηνιαίως για τους μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες.

1. Αριθμός υποτρόφων Ο αριθμός των προπτυχιακών υποτρόφων ανά Σχολή/Τμήμα είναι συγκεκριμένος και ορίζεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, ο αριθμός των μεταπτυχιακών υποτρόφων ανά Σχολή/Τμήμα είναι συγκεκριμένος ορίζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αναλογικά με τον αριθμό εισακτέων κάθε έτους.Ο αριθμός των υποτρόφων εξαρτάται επίσης και από τον τακτικό προϋπολογισμό υποτροφιών κάθε έτους.Η τελική επιλογή των προπτυχιακών υποτρόφων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, ενώ η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών υποτρόφων από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων οργάνων (Συνελεύσεις)των Σχολών και των Τμημάτων.Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων τους και σε προθεσμίες που ορίζονται από αυτές.

2. Προϋποθέσεις – Κριτήρια Επιλογής Προϋπόθεση για την κατάθεση υποψηφιότητας είναι:

● Για τους/τις προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, οι υποψήφιοι/-ες να φοιτούν στο Ε΄εξάμηνο σπουδών (Σχολές/Τμήματα 4ετούς φοίτησης), στο Ε΄ ή Ζ΄ εξάμηνο σπουδών(Σχολές/Τμήματα 5ετούς φοίτησης) και στο Ε΄, Ζ΄ ή Θ΄ εξάμηνο σπουδών (Σχολές 6ετούς φοίτησης) και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δύο τρίτα (2/3) των μαθημάτων της Σχολής/Τμήματός τους.

● Για τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, οι υποψήφιοι/-ες να βρίσκονται σε κανονική διάρκεια φοίτησης (α΄ ή β΄ έτος για ΠΜΣ διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, α΄ έτος σπουδών για ΠΜΣ διάρκειας 2 ή 3 εξαμήνων). Οι υποψήφιοι του β’ έτους θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δύο τρίτα (2/3) των μαθημάτων της Σχολής/Τμήματός τους.Τα Κριτήρια Επιλογής (μοριοδότηση), για τα οποία κατατίθενται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, αποτελούν: α. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των φοιτητών και ο αριθμός των επιτυχώς εξεταζομένων μαθημάτων, ως προς το σύνολο των ετών και των μαθημάτων που απαιτούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε Σχολής/Τμήματος.β. Το ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό (λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο), καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του,από κάθε πηγή και το οποίο δεν προέρχεται από εφάπαξ παροχή λόγω συνταξιοδότησης ή αποζημίωσης και απόλυσης του υπόχρεου ή της συζύγου του. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 45.000€ ευρώ φορολογητέου εισοδήματος για όλους τους/τις υποψηφίους/-ες και το ποσό των 50.000€ ευρώ φορολογητέου εισοδήματος για όσους/-ες προέρχονται από οικογένειες τριτέκνων ή πολυτέκνων ή έχουν αδελφό/-ή φοιτητή/-τρια σε άλλη πόλη. Το ετήσιο προσωπικό εισόδημα του προηγούμενου έτους των υποψηφίων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000€ ευρώ.γ. Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι, όπως ορφανοί, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, σοβαροί λόγοι υγείας, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αδέλφια φοιτητές σε άλλη πόλη κ.ά., οι οποίοιαξιολογούνται από τα όργανα της Σχολής/του Τμήματος και τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχαδικαιολογητικά.δ. Ο/Η υποψήφιος/-α δεν πρέπει να λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε να συμμετέχει σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το ΑΠΘ ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΠΘ. ε. Ο/Η υποψήφιος/-α δεν πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή δημόσιος υπάλληλος.

3. Διαδικασία επιλογής

Η Σχολή/Τμήμα, σύμφωνα με τον πρότυπο πίνακα και τον συγκεκριμένο αλγόριθμο, που έχει οριστεί από α) την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, και β) την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, συντάσσει πίνακα δικαιούχων υποτρόφων (τακτικών και αναπληρωματικών) με σειρά κατάταξης επιλογής, αφού λάβει υπόψη τα ως άνω κριτήρια (βαθμό επίδοσης,οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο), κοινωνικούς ή οικογενειακούς λόγους), καθώς και την εκπαιδευτική ή ερευνητική μονάδα, όπου θα τοποθετηθούν. Οι πίνακες κατάταξης/επιλογής διαβιβάζονται στις αρμόδιες Επιτροπές το αργότερο έως τις 30 Ιανουαρίου 2018.4. Απόδοση υποτροφίας. Η υποτροφία καταβάλλεται μηνιαίως στο/στη δικαιούχο, μετά από γραπτή βεβαίωση (σχετικό έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Σπουδών), στην οποία αναγράφεται ο ακριβής αριθμός ωρών παρουσίας.Η βεβαίωση:- υπογράφεται από το μέλος ΔΕΠ, που έχει οριστεί αρμοδίως από τη Σχολή/το Τμήμα ως ο υπεύθυνος διαχείρισης του Προγράμματος των Ανταποδοτικών Υποτροφιών και τον Πρόεδρο της Σχολής/του Τμήματος που φοιτά ο/η υπότροφος,- σφραγίζεται από τη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος- υποβάλλεται στο Τμήμα Σπουδών στο τέλος κάθε μήνα.Ακολούθως, η διαδικασία απόδοσης της υποτροφίας υλοποιείται από το Τμήμα Σπουδών.5. Υποχρεώσεις υποτρόφου. Ο/Η υπότροφος οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα από τη Σχολή ή το Τμήμα σχετικά με την παρουσία του/της, να τηρεί τις προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα Σπουδών για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών απόδοσης της υποτροφίας και να ενημερώνει άμεσα το Τμήμα Σπουδών για κάθε μεταβολή της φοιτητικής του κατάστασής (ορκωμοσία, διακοπή φοίτησης, αποφοίτησης κ.ά.).Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του/της υποτρόφου,η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών ή/και η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών διακόπτουν άμεσα την υποτροφία, που παραχωρείται αυτοδικαίως στο επόμενο αναπληρωματικό μέλος κατά τον πίνακα κατάταξης.6. Δικαίωμα συμμετοχής στην υποτροφία. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανταποδοτικών Υποτροφιών έχουν όλοι οι φοιτητές/-τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις και κριτήρια της ως άνω παραγράφου 2.Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ως ανταποδοτικός υπότροφος μόνο μία φορά στον ά κύκλο σπουδών και μία φορά στον β΄ κύκλο σπουδών.Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι προπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες που έχουν υπερβεί τον επίσημο χρόνο φοίτησης που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής/του Τμήματός τους για τη λήψη του πτυχίου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Σπουδών(τηλέφωνο 2310 997168 κ. Ε. Θεοδοσιάδου).

Δηλώσεις συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, ενώ η διανομή τους στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Αναβολή μαθημάτων της κ. Καγγελάρη

Τα μαθήματα «Ανάγνωση Θεατρικών Παραστάσεων»  και «Ιστορία Παγκοσμίου Θεάτρου V» της κ. Καγγελάρη, στις 19 και 20 Δεκεμβρίου αναβάλλονται.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωσή τους.

Αναπληρώσεις του μαθήματος «Ειδικά ζητήματα Νεοελληνικού Θεάτρου: Θίασοι και ηθοποιοί στην Ελλάδα στον 19ο αιώνα και αρχές 20ου»

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ:

ΘΙΑΣΟΙ ΚΑΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 20ού

Κωδικός μαθήματος: ΣΤ0601

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

 

Τα μαθήματα της Παρασκευής 27/10, 17/11 και 15/12 θα αναπληρωθούν ως εξής:

Πέμπτη 11/1/2018: 2-5, Εξαδακτύλου Ε2

Παρασκευή 12/1/2018: 2-5: Εξαδακτύλου Β1

Πέμπτη 18/1/2018: 2-5 : Εξαδακτύλου Ε2

Παρασκευή 19/1/2018: Εξαδακτύλου Β1

Υλη εξετάσεων Αγγλικών

 

 

Ύλη εξετάσεων  εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2018

Αγγλικά Ι

Από το βιβλίο English for Fine Arts Studies: Unit 1 What is Art? (exs. D and E, pp. 19-20), Unit 3 Drama, Theatre and Performance (text 1, pp. 30-34), Unit 4 Film (p. 42), Unit 13 Performance Spaces (texts 1 and 2, pp. 126-134), Unit 14 Scenography (text 3, pp. 146-150) και από τις Σημειώσεις English for Theatre & Drama, pp. 1-32.

Αγγλικά ΙΙΙ

Από το βιβλίο English for Fine Arts Studies: Unit 6 The Baroque Era (text 1, pp. 57-60), και

Από τις σημειώσεις English for theatre and drama IΙΙ: Restoration Drama Terms, Neoclassical and romantic, The beginnings of modern drama, Symbolism, Expressionism, Aestheticism, Absurd drama, Dramatic Study, Plot and Structure, The language of drama, A Doll’s House, and Hedda Gabler.

Στην ύλη συμπεριλαμβάνεται και η ορολογία που έχει συζητηθεί στα μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι σημειώσεις υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του τμήματος. Επίσης, τις σημειώσεις μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τη Ξηρογραφία (Κ. Μελενίκου 3).

Προσοχή! Στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα «Ειδικά Ζητήματα Νεοελληνικού Θεάτρου: Θίασοι και ηθοποιοί στην Ελλάδα στον 19ο και στις αρχές του 20ου» (ΣΤ0601), την Παρασκευή 15-12-2017 αναβάλλεται.

Η αναπλήρωση θα ανακοινωθεί από τη διδάσκουσα.

Ημερίδα: «Το Θέατρο στο σχολείο: Μια αναγκαιότητα για ένα σχολείο ουσίας»

Ο σύλλογος αποφοίτων του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Το Θέατρο στο σχολείο: μια αναγκαιότητα
για ένα σχολείο ουσίας»

Πρόγραμμα ημερίδας

Δελτίο Τύπου 

Πόστερ 

Επικαιρότητα

Αναβολή μαθήματος

Ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Ιστορία Παγκοσμίου Θεάτρου ΙΙ» δεν θα διδαχθεί εκτάκτως την Τετάρτη 21 Μαρτίου. Η αναπλήρωση θα γίνει στο τέλος του εξαμήνου. ... Διαβάστε περισσότερα

Αναβολή μαθήματος

Δηλώσεις Συγγραμμάτων

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2017-18.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20 Μ ... Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Συγγραμμάτων

Αναβολή μαθημάτων

Τα μαθήματα του κ. Γλυτζουρή «Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου ΙΙ» και «Ιστορία του Παγκοσμίου Θεάτρου IV» στις 15 και 16 Μαρτίου αναβάλλονται. ... Διαβάστε περισσότερα

Αναβολή μαθημάτων

Απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος Θεάτρου σχετικά με τo άρθρο 29 του Ν. 4521/18

Η Συνέλευση του Τμήματος Θεάτρου, στη συνεδρίαση 229/6-3-2018, δηλώνει τη ρητή της αντίθεση στο άρθρο 29 του Ν. 4521/18, στο οποίο περιλαμβάνεται η εξομοίωση των πτυχίων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών με τα αποφοιτήρια διπλώματα των αδιαβάθμητων δραματικών σχολών τριετούς φοίτησης, ι ... Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος Θεάτρου σχετικά με τo άρθρο 29 του Ν. 4521/18

Ψήφισμα για τον Γιώργο Πάτσα (1944-2018)

Το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του σκηνογράφου Γιώργου Πάτσα και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ο Γιώργος Πάτσας υπήρξε εμβληματική μορφή της ελληνικής σκηνογραφίας για περίπου μισό αιώνα με πλούσια δράση στο θέατρο, το ... Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα για τον Γιώργο Πάτσα (1944-2018)

Εισαγωγή στην Υποκριτική (ΥΣΟ107) Προαπαιτούμενο. Κινησιολογία.

Το μάθημα της Κινησιολογίας για τους φοιτητές που παρακολουθούν το Προαπαιτούμενο της Υποκριτικής ( ΥΣΟ107) γίνεται την Πέμπτη, στον 6ο όροφο της Εξαδακτύλου, στις 10-1. Το κάθε γκρουπ έρχεται τις παρακάτω μέρες: 1ο γκρουπ: 22/2, 1/3, 8/3 2ο γκρουπ: 15/3,22/3,29/3 3ο γκρουπ: 19/4, 26/ ... Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Υποκριτική (ΥΣΟ107) Προαπαιτούμενο. Κινησιολογία.

Ορκωμοσία χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Η ορκωμοσία των νέων αποφοίτων του Τμήματος θα γίνει την Τετάρτη 21 Μαρτίου και ώρα 13.00 στο ΚΛΕΙΩ, Εγνατία 122. Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν πριν την ορκωμοσία τους: Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φοιτητής δεν οφείλει κανένα βιβλίο ή χρηματικό πρόστ ... Διαβάστε περισσότερα

Ορκωμοσία χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ΠΜΣ

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ΠΜΣ εδώ. ... Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ΠΜΣ

Λειτουργία Βιβλιοθήκης στις 27-2 και 5-3-2018

Ενημερώνουμε ότι έκτακτα η βιβλιοθήκη του Τμήματος την Τρίτη 27 /2/ 18 θα κλείσει  στις 19:40 και τη Δευτέρα 5/3/18 θα ανοίξει στις 13:00. ... Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Βιβλιοθήκης στις 27-2 και 5-3-2018

Μάθημα Φωνητικής – κατεύθυνση Υποκριτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ της ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ       Τα μαθήματα της ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ με τον κ. Γρηγόρη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ξεκινούν αυτή την εβδομάδα.   ΤΕΤΑΡΤΗ 2-5 για το 8ο εξάμηνο  στην Α2 της Εξαδακτύλου   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-5 για το 6ο εξάμηνο στην Α1 της Εξαδακτύλου       &nb ... Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Φωνητικής - κατεύθυνση Υποκριτικής

Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. | Εγνατία 122, 54622 Θεσσαλονίκη | Τ 2310 992 123-25 | F 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2018 Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. | Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας LineaDesign

Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.